VYPLATÍ SE INVESTORŮM NÁKUP STRUKTUROVANÝCH PRODUKTŮ?

Na přehledu minulých emisí společnosti CYRRUS si můžeme ukázat, jak si tyto instrumenty stojí. Naprostá většina investičních certifikátů skončila při splatnosti v kladném teritoriu. Investoři tak v průměru zrealizovali zajímavý výnos, a to navíc při snížené volatilitě ve srovnání s přímou investicí do podkladu. Produkty jsou navíc většinou měnově zajištěné, což umožňuje investorům vyhnout se turbulencím na měnových trzích.

K poslednímu dni loňského roku expirovalo již 206 produktů, které nechala vytvořit společnost CYRRUS (další emise aktuálně běží). To lze považovat za dostatečně reprezentativní vzorek, ze kterého můžeme vyvodit relevantní závěry. Pokud bychom se podívali na celkovou bilanci strukturovaných produktů, vidíme, že úspěšně skončilo 75 % certifikátu, zatímco neúspěšně pouze 25 % emisí. Poměr úspěšných k neúspěšným je tak 3 : 1.

VYPLATÍ SE INVESTORŮM NÁKUP STRUKTUROVANÝCH PRODUKTŮ?
Zobrazit celý disclaimer

Jak si vedou jednotlivé kategorie?

Úspěšnost můžeme zkoumat i v rámci jednotlivých kategorií. Pro naše účely používáme rozdělení na Bariérové a Participační a garantované certifikáty. V případě Bariérových produktů investor obdrží pravidelné kupónové platby a je do určité míry chráněn proti poklesu podkladového aktiva. Do kategorie Participačních a garantovaných certifikátů řadíme jak garantované certifikáty, které kromě možnosti participace na výkonnosti podkladu, nabízí i velmi vysokou míru garance investovaného kapitálu, tak např. outperformance produkty, díky kterým mohou investoři při růstu podkladových aktiv zhodnocovat své prostředky nadproporčně.

Vidíme, že rozdělení na úspěšné a neúspěšné se v rámci jednotlivých kategorií příliš neliší.

Zobrazit celý disclaimer

Výkony detailněji

Výše uvedené grafy slouží k základní orientaci v úspěšnosti strukturovaných produktů společnosti CYRRUS. Pro lepší ilustraci si však ukážeme i rozpad realizované výkonnosti strukturovaných produktů.

Z předchozích grafů jsme se dozvěděli, že v kladném teritoriu skončilo 75 % všech produktů. Nyní tato čísla prozkoumáme ve větším detailu. Analýzou historické výkonnosti jsme zjistili, že téměř 62 % certifikátů vyplatilo klientům více jak 105 % investovaných prostředků včetně kupónů. Nejvíce ukončených certifikátů, více jak 52 %, vyplatilo 105 až 120 % investovaných prostředků. 16 splacených strukturovaných produktů přineslo investorům více jak 120 % a dva byly zesplatněny v intervalu 135–150 % své nominální hodnoty.

Co se neúspěšných certifikátů týče, nejčastější se jejich hodnota při splatnosti pohybovala v intervalu 60–75 % nominálu, což představuje pouze 10 % emisí. Hlouběji do záporu se dostalo pouze 6 % veškerých strukturovaných produktů.

Z uvedených dat můžeme vypozorovat, že strukturované produkty ve velké míře vygenerovaly kladnou výkonnost. Vzhledem k velmi obvyklému ochrannému prvku v podobě kapitálové bariéry zároveň představují méně rizikovou alternativu oproti přímým nákupům podkladových aktiv. Samozřejmě, nelze zcela eliminovat riziko, že certifikát nedopadne podle představ. Lze jej však, podobně jako u akcií, omezit prostřednictvím diverzifikace – tedy investicemi do více strukturovaných produktů. Mezi klienty společnosti CYRRUS v poslední době jednoznačně roste obliba certifikátů s vysokou mírou kapitálové garance.

Zobrazit celý disclaimer

PŘEHLED SOUČASNÝCH CERTIFIKÁTŮ

V současné době společnost CYRRUS eviduje 137 aktivních certifikátů. Více jak 40 % z nich představují produkty s kapitálovou bariérou. Jedná se o funkcionalitu, díky které je zvýšena ochrana investice. Podmínkou je, že hodnota všech podkladových aktiv ke dni finálního ocenění certifikátu nebude pod nastavenou úrovní bariéry. Ta bývá zpravidla o několik desítek procent nižší než počáteční hodnota podkladových aktiv. Jinými slovy, v této zóně má investor jistotu 100% ochrany vloženého kapitálu. Níže je zobrazen přehled podkladových aktiv v současných certifikátech dle jejich aktuální vzdálenosti k bariéře.

Zobrazit celý disclaimer

Celková statistika přináší zajímavá čísla. Z grafů je patrné, že 97 % všech podkladových aktiv je v současné době nad svojí kapitálovou bariérou. Největší zastoupení podkladových aktiv se pohybuje v intervalu od 20 do 40 % nad bariérou. V této zóně se nachází 82 podkladových aktiv, tedy více jak polovina. O více jak 40 % nad bariérou se pohybuje 59 podkladových aktiv. Úspěšnost certifikátů dokreslují i podklady, které jsou naopak pod svojí kapitálovou bariérou. Tuto skupinu tvoří pouze 3 % podkladových aktiv.  

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.