Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve společnosti CYRRUS, a.s.

1. Společnost CYRRUS, a.s. se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno (dále jen "společnost") zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").

2. Společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále také "subjekt údajů") za účely stanovenými právními předpisy, dále za účelem jednání o poskytnutí investičních služeb, plnění smluvních závazků společnosti, ochrany zájmů a práv společnosti, oprávněného zveřejňování osobních údajů fyzických osob, nabízení obchodu a služeb a v rámci souhlasu fyzických osob, a to v rozsahu osobních údajů předaných společnosti fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají případně jinou osobou v souladu ZOOU. Společnost zpracovává následující osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, kontaktní údaje - telefonní spojení, e-mail.

3. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, zpracovatelům, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

4. Poskytnutí osobních údajů osob, které s společnost hodlají uzavřít smluvní vztah v rozsahu žádaném společností je dobrovolné, nicméně ze strany společnosti je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu.

5. Požádá-li subjekt údajů společnost o informaci o zpracování svých osobních údajů, společnost je v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že společnost nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, s kterým má společnost uzavřenu smlouvu v souladu s § 6 ZOOU provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

6. Účelem zpracování osobních údajů klienta na základě tohoto souhlasu je kromě účelů uvedených výše evidenční účel, poskytování investičních služeb, nabízení obchodu a služeb ze strany společnosti, a to i elektronickými prostředky.

7. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu trvání smluvních vztahů se společností a na dobu dalších čtyř let od splnění veškerých finančních závazků klienta z uzavřených smluv, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční závazky ze smlouvy zaniknou jinak.

8. Za účelem správného zúčtování plateb v rámci tuzemského korunového platebního styku sděluje společnost v souladu s právními předpisy bankovní spojení klienta ostatním převádějícím institucím v ČR a orgánům spojů v ČR, kterým navíc sděluje zasílací adresu klienta. V případě klienta, který je právnickou osobou, se osobními údaji klienta rozumí jednak údaje o klientovi obsahově odpovídající příslušným osobním údajům a jednak osobní údaje o fyzických osobách, které za klienta jednají vůči společnost.
Zobrazit celý disclaimer