Slovník investičních termínů

A

Cenný papír, jehož držitel vlastní podíl akciové společnosti a může se podílet na jejím zisku a hlasovat o vymezených záležitostech (též kmenová akcie).

Držitel akcií a podílník akciové společnosti.

Společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen do určitého počtu akcií, které vlastní akcionáři společnosti.

Prostředky kontrolované podnikem - souhrn peněz, pohledávek, vybavení a jiného majetku.

Částečné nebo úplné převzetí fungující společnosti. Nejčastěji probíhá koupí.

Aktivně spravovaný investiční certifikát, jehož podkladové portfolio je pravidelně obměňováno na základě aktuální situace na trzích.

Akcionářem společnosti je fyzická či právnická osoba uvedená na akcii.

Akcionářem společnosti je držitel akcie (též anonymní akcie).

Akcie na doručitele se také nazývají akcie na majitele nebo anonymní akcie. Jejich vlastníci nejsou vedeni v žádném veřejně přístupném rejstříku a na akciích není uvedeno jejich jméno. Akcie na doručitele nejsou na rozdíl od zaknihovaných akcií nikde zapsány. Proto je předání akcie na doručitele možné pouze fyzickým předáním od jedné osoby druhé osobě.

Část kapitálového trhu, kde probíhá obchodování s akciemi.

Naběhlý výnos od emise nebo poslední kupónové platby. Kupónový výnos nabíhá lineárně mezi jednotlivými výplatními termíny. Např. když investor prodává na trhu dluhopis o nominální hodnotě 1 000 CZK, s 5% kupónem, půl roku od poslední výplaty kupónu (a předpokládáme roční periodicitu výplaty kupónů), činí AÚV 25 CZK. Tuto částku získává investor při prodeji navíc k prodejní ceně dluhopisu (většinou se prodává za čistou cenu).

B

Investiční nástroj s možností vysoké diverzifikace, který svou hodnotou sleduje vývoj podkladového aktiva.

Nejčastěji se jedná o index, na základě kterého se sleduje výkon konkrétních akcií a dalších aktiv.

Poměr hodnoty oběžných aktiv firmy a hodnoty jejich krátkodobých závazků. Využívá se jako ukazatel solventnosti firmy.

Poměr ročního výnosu dluhopisu k jeho tržní ceně.

Identifikační kód cenných papírů, který určuje jejich druh a emitenta.

Jsou tak označovány akcie významných a nejvíce obchodovaných společností na burze, u kterých je předpoklad pravidelné výplaty dividend a finanční stability v budoucnu.

Částečně zajištěný certifikát s vypláceným bonusem v případě splnění předem daných podmínek.

Právnická osoba, která organizuje obchody s cennými papíry na určitém místě a ve stanovenou dobu.

Den, kdy je možné obchodovat na burzách. Na světových burzách se obvykle obchoduje v pracovní dny.

Ukazatel vývoje vybraného trhu jako celku v čase.

Zprostředkovatel obchodů s cennými papíry s licencí od ČNB. Fyzická osoba se znalostí fungování finančních trhů, která pracuje u obchodníka s cennými papíry a zastupuje jeho klienty při obchodování na burze cenných papírů.

Jsou poplatky, které si jednotlivé burzy účtují za obchod s cennými papíry. Většinou se jedná o desetiny procenta z objemu konkrétního obchodu.

Často se užívá zkratka BCPP. Jedná se o nejvýznamnější burzu cenných papírů v České republice. Burzovní index pražské burzy je PX.

Dluhopis, který nevyplácí pravidelné kupónové platby, je ovšem emitován s diskontem vůči nominálu. Např. při emisi se prodává roční bezkupónový dluhopis nominální hodnotou 1000 CZK za cenu 975 CZK.

Označení pro situaci, kdy výnos z obchodu dosáhne výše nákladů. Čísle je pouze orientační.

C

Listina či záznam v evidenci garantující určitá vlastnická práva.

Právnická osoba, která je akcionářem burzy nebo byla přijata burzovní komorou.

Den, kdy se u svolatelného dluhopisu vyhodnocuje, zda je tržní cena nad call cenou - tedy, zda emitent může dluhopis předčasně splatit.

Cena, kterou emitent zaplatí investorovi, pokud se rozhodne dluhopis předčasně splatit - většinou minimálně 100% nominální hodnoty.

Cena bez AÚV, kotace se většinou uvádí v čistých cenách. Reálně ovšem investor zaplatí i naběhlý kupón.

D
Pokles cenové hladiny v ekonomice.

Investiční nástroj, který má formu termínového obchodu a je navázaný na podkladové aktivum. Vypořádání obchodu neprobíhá v čas sjednání obchodu.

Trh, na kterém probíhají obchody s penězi v bezhotovostní podobě.

Certifikát, který umožňuje investorovi nakoupit podkladové aktivum se slevou a tím vytváří bezpečnostní polštář v případě jeho poklesu. Maximální výnos je limitován hodnotou CAP.

Investování do více investičních nástrojů vydaných emitenty z různých oblastí a oborů.

Pravidelný výnos z investice vyplácený akcionářům emitentem cenného papíru v předem ohlášené výši a termínu.

Procentuální zhodnocení investice akcionáře, které je mu vyplaceno jako podílníkovi v dané společnosti.

Cenný papír s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky. Emitent se zavazuje tuto částku splatit při maturitě dluhopisu (za určitých podmínek mohou být dluhopisy splaceny i před maturitou). Investor tedy de facto emitentovi půjčuje peníze, za což je kompenzován kupónovým výnosem.

Snaha centrální banky ovlivnit výši měnového kurzu.

Vážená splatnost dluhopisu, která zachycuje inverzní vztah mezi cenou dluhopisu a jeho výnosem do splatnosti. Např. pokud u dluhopisu s durací 6 let dojde k růstu YTM o půl procentního bodu, sníží se celková hodnota dluhopisu o 3%. 

E

Právnická osoba vydávající investiční nástroj.

Jedná se o fondy, které vydaly vlastní akcie obchodovatelné na burze cenných papírů. ETF umožňují investorům diverzifikovat jejich portfolia. Obchody s ETF probíhají v dolarech či eurech.

F

Využití velkého objemu cizího kapitálu při investování vlastních finančních prostředků, které tak mohou být nadstandardně zhodnoceny, ale také mohou být nadstandardně ztrátové.

Systém zabezpečující oběh peněz a kapitálu mezi ekonomickými subjekty na základě poptávky a nabídky.

Analýza, která se snaží určit "vnitřní hodnotu" akcií a odhadnout její další vývoj na základě vlivů konkrétní ekonomiky, odvětví a na základě vnitrofiremních opatření.

Termínovaný kontrakt na dodání zboží či nákup cenných papírů v budoucnosti v předem dohodnuté kvalitě, počtu a ceně.

Spojování firem, ke kterému dochází buď sloučením, nebo splynutím.

G

Investiční nástroj s vysokou kapitálovou ochranou. Většinou je garantována návratnost 85-100 % investovaných prostředků při dodržení investičního horizontu.

I

Také ETF. Jedná se o akcii burzovního indexu, jejíž hodnota závisí na vývoji tohoto podkladového indexu.

Nárůst cenové hladiny v ekonomice.
Finanční prostředky, které investor vynaložil s předpokladem jejich budoucího zhodnocení. Při investici investor podstupuje určitou míru rizika, neboť se v současnosti vzdává části svých zdrojů pro očekávaný výnos v budoucnu.

Zpracovává analýzy vývoje finančních trhů a souvisejících událostí.

Investiční nástroj s jasně nastavenými podmínkami a mírou rizika. Investiční certifikáty lze prodat každý obchodní den za aktuální tržní cenu.

Informační servis o aktuálních investičních příležitostech pro klienty CYRRUS.

Fond kolektivního investování, kdy investor získává akcie a stává se akcionářem daného fondu. Fond dále investuje prostředky svých akcionářů s cílem je zhodnotit.

Doporučená délka trvání investice, která je pro každou investici nastavena na základě testování a analýz tak, aby investice dosáhla předpokládaného výnosu.

Investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, nástroje peněžního trhu nebo deriváty, které může investor využít ke zhodnocení svých finančních prostředků.
Soubor investovaného majetku investora.
Investorův plán rozvržení investic s ohledem na investiční horizont, toleranci k riziku, předpokládaný výnos, likviditu ad.

Zkratka Initial Public Offering. Jedná se o první věřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh.

K
Součást finančního trhu, kde se obchoduje s cennými papíry.

Běžná akcie, která vlastníkovi zaručuje podíl na zisku či likvidačním zůstatku společnosti a právo podílet se na hlasování o záležitostech společnosti.

Strukturovaný produkt obsahující finanční páku, která zesiluje pohyb podkladového aktiva.

Druh zboží - surovina.

Vymezuje vlastnosti investora a určuje soubor vhodných investičních nástrojů. Konzervativní investor hledá především zajištěnou investici s nízkou mírou rizika a nižším zhodnocením.

Krátkodobé dluhopisy s nominální hodnotou nad 10 miliónů korun emitované velkými společnostmi. Vyznačují se vysokým výnosem a velmi nízkou likviditou.

Dluhopisy jsou většinou převoditelné cenné papíry, často veřejně obchodovatelné - tj. jejich cena se utváří na burzovních nebo mimoburzovních trzích. Pokud dojde v ekonomice k poklesu úrokových sazeb roste i cena dluhopisu - investor realizuje kapitálový zisk. Pokud dojde k růstu kreditní kvality emitenta - např. zvýšení ratingu - investor rovněž realizuje kapitálový zisk. Při růstu úrokových sazeb nebo poklesu kreditní kvality platí opačné - tj. cena dluhopisu klesá a investor realizuje kapitálovou ztrátu. Pokud investor drží dluhopis do splatnosti, cenové výkyvy jej zpravidla přiliš nezajímají.

Riziko, že emitent nedostojí svým závazkům a investor při splatnosti neobdrží nominál nebo kupónové platby v plné výši.

Pravidelný příjem, který investor získává v obodbí mezi nákupem dluhupisu a jeho splatností. Kupón může být pevně stanoven při emisi dluhopisu nebo se může během života dluhopisu měnit - tzv. floating rate note. Kupón bývá vyjádřen v procentech z nominální hodnoty (p.a.). Např. pokud činí kupónový výnos 6,5% a nominální hodnota 1 000 CZK, obdrží investor každý rok kupón ve výši 65 Kč. Jedná se hrubý výnos, který podléhá dani z příjmů.

Frekvence s jakou investor obdrží pravidelné kupónové platby - nejčastěji roční, pololetní nebo kvartální.

Dluhopis, který investorovi vyplácí pravidelné kupónové platby.

Udáván v názvu dluhopisu,  podíl ročního kupónu a  nominální hodnoty dluhopisu.

Umožňuje zákazníkovi obchodovat s nástroji peněžního trhu, garantovanými certifikáty a dluhopisy.

L
Rychlost, se kterou lze cenné papíry společnosti prodat a přeměnit na hotovost.
Investor kupuje podkladové aktivum a očekává vzestup jeho hodnoty.

Minimální množství cenných papírů, které můžete obchodovat na daném trhu.

Fakticky existující cenný papír, který má akcionář v držení.
M
Obchod uzavřený mimo burzovní trh s jasně nastavenými pravidly.

Datum splatnosti dluhopisu stanovené při emisi.

O
Dluhopis vydávaný velkými společnostmi či státy, který obsahuje závazek k pravidelné výplatě úroku a navrácení původní investice v plné výši.
Makléř společnosti CYRRUS, který pravidelně informuje klienty o aktuálních investičních příležitostech a rizicích.
Konkrétní investiční nástroj, který překonává vývoj celého trhu.

Certifikát, který při posílení podkladového portfolia dosahuje vyšších výnosů, než je cena stanovená emitentem díky pákovému efektu. Při oslabení podkladového portfolia investor participuje na ztrátách v poměru 1 : 1.

Investiční nástroj s pákovým efektem, který umožňuje investorovi získat přednostní právo na nákup cenných papírů v určitém časovém období a za předem dohodnutou cenu.
P

Poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii.

Je navýšením vlastní investice o cizí kapitál pro získání výhodnějších podmínek při obchodování. Investice do produktů s pákovým efektem jsou vysoce rizikové.

Metrika, která určuje relativní cenu akcie na základě P/E poměru a očekávaného růstu společnosti.

Součást finančního trhu, kde se obchoduje s aktivy s krátkodobou splatností na dluhovém principu.

Obchodní systém zobrazující nabídky a poptávky titulů obchodovaných mimo regulované trhy.

Forma kolektivního investování do fondu spravovaného investiční společností. Investor získává podílový list.
Investiční nástroj, od něhož se odvíjí hodnota investice.

Poplatek hrazený investorem brokerovi za každý provedený obchod, v němž je zahrnuta odměna brokera a burzovní poplatky za obchod.

Místo, kde probíhá obchodování s cennými papíry přímo od emitenta k majiteli.

Akcie, která vlastníkovi zaručuje podíl na zisku, ale nejsou s ní spojena hlasovací práva. Je obvykle levnější než kmenová akcie.

Krátkodobé dluhopisy s vysokou nominální hodnotou a s atraktivním úrokem (emitentem většinou Ministerstvo financí ČR nebo ČNB).
R
Trh s jasně nastavenými pravidly, který je schválen patřičnými dozorčími orgány a institucemi, je zapsán v seznamu regulovaných trhů a pravidelně se na něm obchoduje.
Oblast zaměřující se na analýzu a snížení rizika.
Spolu s výnostností a likviditou je v různé míře důležitým faktorem každé investice.
Česká burza cenných papírů se sídlem v Praze.

Poměr návratnosti aktiv - kolik jednotek zisku připadá na jednotku investice.

Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu.

Vymezuje vlastnosti investora a určuje soubor vhodných investičních nástrojů. Investor s růstovým investičním profilem je ochoten podstoupit vyšší riziko, pokud může získat atraktivní výnos.

Hodnocení kreditní kvality, které provádí renomovaná ratingová agentura. 

Umožňuje zákazníkovi obchodovat s nástroji peněžního trhu, garantovanými certifikáty, dluhopisy, akciemi, ETF, investiční certifikáty a obdobnými nástroji.

S
Služba společnosti CYRRUS, při níž investor využívá brokera pouze ke zprostředkování obchodů na burze. Investor si sám vyhledává investiční příležitosti a platí za veškeré obchody na burze.
Místo, kde probíhají obchody s již vydanými cennými papíry mezi jednotlivými investory.
Pozice investora, při které očekává snížení ceny akcie.

Krátký prodej je půjčka cenných papírů na krátkou dobu. Investor platí úrok z tržní ceny akcií na konci obchodu. Tyto obchody jsou velmi rizikové.

Vymezuje vlastnosti investora a určuje soubor vhodných investičních nástrojů. Spekulativní investor je zaměřený především na výnos, na případná rizika bere minimální ohled.
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou aktiva.

Pokyn, kterým se investor chrání proti přílišným ztrátám. Pokud dosáhne hodnota cenného papíru stanovené úrovně, pod níž již není ochoten investor participovat na ztrátách, dojde k okamžitému ukončení obchodu.

Pokyn, díky kterému si investor chrání ziskovou pozici, přitom ale má šanci na další nárůst zisku v případě růstu. Pokud začne cenný papír klesat a dosáhne stanovené úrovně, automaticky je pozice uzavřená a zamezí se dalšímu snižování zisku.

Finanční derivát, termínovaná smlouva, uzavíraný mezi dvěma subjekty. Subjekty se zavazují k budoucí výměně peněžních či investičních instrumentů s ohledem na jejich očekávání budoucího vývoje na trhu.

Dluhopis, který může emitent za určitých podmínek předčasně splatit (svolat). Emitent svolává dluhopis, pokud je tržní cena dluhopisu vyšší než svolávácí cena (call price). Tato skutečnost se vyhodnocuje k datu, které stanoví emitent v emisních podmínkách. Existují různé druhy svolatelných dluhopisů - může např. platit, že svolatelnost je vyhodnocována vždy ke konkrétnímu datu. Rovněž můžeme nalézt callable dluhopisy, které je možné svolat kdykoliv po call date.

Cena dluhopisu včetně AÚV. Jedná se o částku, kterou investor při nákupu reálně zaplatí.

Umožňuje zákazníkovi obchodovat veškeré investiční nástroje v nabídce obchodníka, včetně investičních nástrojů s vnitřní a vnější pákou.

T

Odhad vývoje akcií prostřednictvím grafů sledujících předešlé ceny, objemy a volatilitu akcií v čase. Tato analýza nebere v potaz ekonomickou a politickou situaci.

Tržní hodnota akciové společnosti (je rovna celkové tržní hodnotě všech akcií vydaných touto společností).

Účastník konkrétní burzy, který drží určité množství cenných papírů. Nejčastěji se jedná o brokery, kteří jsou díky drženým akciím schopni vypořádat obchody v řádech několika vteřin.

Cena, za kterou je možné dluhopis aktuálně nakoupit či prodat - v průběhu života dluhopisu se liší od nominální hodnoty. Pokud se dluhopis nachází již blízko maturity, přibližuje se jeho cena nominální hodnotě.

V
Míra kolísání hodnoty aktiva.
Procentuální rozdíl mezi počáteční a konečnou hodnotou investice, do nějž se započítávají inflace i průběžně vyplácené finanční prostředky.
Jedná se o převedení finančních prostředků a cenných papírů mezi kupujícím a prodávajícím.
W
Finanční derivát s velkou finanční pákou umožňující vysoké zisky, ale i ztráty. Jedná se o právo prodat nebo koupit cenné papíry v daném termínu za předem dohodnutou cenu.
Z
Jedná se o způsob částečné či úplné ochrany investice, čím vyšší je zajištění tím nižší výnos. Investor rozdělí své prostředky mezi dvě pozice v opačném směru, tj. investuje na růst i pokles jednoho aktiva.

Akcie zapsané v registru cenných papírů. V ČR vede registr Centrální depozitář cenných papírů.

Procentuální změna hodnoty investice za určité období oproti hodnotě investované částky (též výnos, výkonnost).
Prioritní akcie pro zaměstnance s určenou minimální dobou držení.
N

Hodnota dluhopisu, kterou volí emitent v emisních podmínkách. Při splatnosti dluhopisu investor tuto nominální hodnotu obdrží. Většinou platí, že je dluhopis emitován za cenu, která se rovná nominální hodnotě. V průběhu života dluhopisu se však cena od nominální hodnoty může lišit - v závislosti na výši úrokových sazeb v ekonomice a vývoji kreditního rizika emitenta.

Y

Určuje, jaký je roční procentuální výnos investora, pokud dluhopis nakoupí při dané ceně a drží jej do call date (tedy dojde k předčasnému splacení). Za předpokladu, že se dluhopis obchoduje pod call price, je YTC roven YTM - emitent nemá důvod dluhopis předčasně splácet. Pokud se dluhopis obchoduje nad call price je YTC nižší než YTM.

Určuje, jaký je roční procentuální výnos investora, pokud je dluhopis nakoupen při dané ceně a držen do splatnosti. Platí, že za čím vyšší cenu se dluhopis nakoupí, tím nižší je YTM. Např. Pokud investor během emise nakoupí dluhopis za cenu rovnu nominální hodnotě, je YTM a kupónový výnos totožný. Pokud investor nakoupí dluhopis za cenu, která převyšuje nominální hodnotu, je YTM nižší než kupónový výnos. Pokud investor nakoupí dluhopis za cenu nižší než nominální hodnota, je YTM vyšší než kupónový výnos.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.