Exkluzivně pro čtenáře FORBES

Exkluzivně pro čtenáře FORBES

 

Investujte s garancí do udržitelného koloběhu vody, a to bez vstupního poplatku pouze pro čtenáře FORBES. Na planetě je stále více lidí, zvyšuje se jejich bohatství, mění se stravování, probíhá urbanizace a roste poptávka průmyslu. Nabízí se otázka - bude i za pár let dostatek vody pro všechny? Investujte do společností, které podporují udržitelné zacházení s vodou a získejte výnos až 30 % za tři roky. S garancí návratu 95 % kapitálu, ať se podklad propadne jakkoli.

Exkluzivně pro čtenáře FORBES

Díky aktuálně vysokým úrokovým sazbám jsme schopni zkonstruovat investiční certifikát, kde klient podstupuje jen velmi malé riziko při potenciálu dvouciferného výnosu. Takováto příležitost nebude k dispozici dlouho, proto našim klientům radíme využít příznivých podmínek a zařadit certifikáty s vysokou kapitálovou garancí do svých portfolií.

Jiří ŠimaraHead of product development

Do čeho investujeme?

Certifikát obsahuje index zaměřený na Udržitelnou péči o vodu. V indexu jsou zastoupené společnosti z různých oblastí vodohospodářství – výrobci materiálů, distributoři, ale i společnosti zabývající se čištěním vod. Celkem jich je třicet a za zmínku stojí například francouzská firma Suez, která už od 19. století čistí a recykluje vodu. V současnosti zajišťuje bezpečnou pitnou vodu pro 66 milionů lidí. Nebo firma Ecolab je aktivní v oblasti hygieny a prevence infekcí, čímž pomáhá zajistit ochranu lidí a důležitých zdrojů. 

Zobrazit celý disclaimer

Vodohospodářství je jedním z velkých témat budoucnosti, kdy se řeší udržitelnost a odpovědné hospodaření s touto komoditou. Firmy obsažené v indexu zaujímají v této oblasti důležitou roli a na tomto trhu mají stabilní místo. To pro ně znamená zajištěný odbyt a stabilní růst tržeb. Pro investory to pak znamená investici do kvalitních firem a participaci na odvětví s významem pro budoucnost.

Anna PíchováVedoucí analytického oddělení CYRRUS

Máte zájem investovat nebo se chcete dozvědět více?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Chcete více informací o této investici?

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer