Dluhopisový slovníček

Dluhopisový slovníček

Zajímáte se o investování do dluhopisů? Tak to vám přijde vhod vysvětlení několika základních pojmů, se kterými se v dluhopisovém světě setkáte. Připravili jsme pro vás menší slovníček.

Alikvótní úrokový výnos (AÚV) Naběhlý výnos od emise nebo poslední kupónové platby. Kupónový výnos nabíhá lineárně mezi jednotlivými výplatními termíny. Např. když investor prodává na trhu dluhopis o nominální hodnotě 1 000 CZK, s 5% kupónem, půl roku od poslední výplaty kupónu (a předpokládáme roční periodicitu výplaty kupónů), činí AÚV 25 CZK. Tuto částku získává investor při prodeji navíc k prodejní ceně dluhopisu (většinou se prodává za čistou cenu).
Bezkupónový dluhopis (zero coupon bond) Dluhopis, který nevyplácí pravidelné kupónové platby, je ovšem emitován s diskontem vůči nominálu. Např. při emisi se prodává roční bezkupónový dluhopis nominální hodnotou 1000 CZK za cenu 975 CZK.
Call date Den, kdy se u svolatelného dluhopisu vyhodnocuje, zda je tržní cena nad call cenou - tedy, zda emitent může dluhopis předčasně splatit.
Call price Cena, kterou emitent zaplatí investorovi, pokud se rozhodne dluhopis předčasně splatit - většinou minimálně 100% nominální hodnoty.
Čistá cena Cena bez AÚV, kotace se většinou uvádí v čistých cenách. Reálně ovšem investor zaplatí i naběhlý kupón.
Dluhopis Cenný papír s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky. Emitent se zavazuje tuto částku splatit při maturitě dluhopisu (za určitých podmínek mohou být dluhopisy splaceny i před maturitou). Investor tedy de facto emitentovi půjčuje peníze, za což je kompenzován kupónovým výnosem.
Durace Vážená splatnost dluhopisu, která zachycuje inverzní vztah mezi cenou dluhopisu a jeho výnosem do splatnosti. Např. pokud u dluhopisu s durací 6 let dojde k růstu YTM o půl procentního bodu, sníží se celková hodnota dluhopisu o 3%. 
Kapitálový výnos z dluhopisu Dluhopisy jsou většinou převoditelné cenné papíry, často veřejně obchodovatelné - tj. jejich cena se utváří na burzovních nebo mimoburzovních trzích. Pokud dojde v ekonomice k poklesu úrokových sazeb roste i cena dluhopisu - investor realizuje kapitálový zisk. Pokud dojde k růstu kreditní kvality emitenta - např. zvýšení ratingu - investor rovněž realizuje kapitálový zisk. Při růstu úrokových sazeb nebo poklesu kreditní kvality platí opačné - tj. cena dluhopisu klesá a investor realizuje kapitálovou ztrátu. Pokud investor drží dluhopis do splatnosti, cenové výkyvy jej zpravidla přiliš nezajímají.
Kreditní riziko Riziko, že emitent nedostojí svým závazkům a investor při splatnosti neobdrží nominál nebo kupónové platby v plné výši.
Kupón Pravidelný příjem, který investor získává v obodbí mezi nákupem dluhupisu a jeho splatností. Kupón může být pevně stanoven při emisi dluhopisu nebo se může během života dluhopisu měnit - tzv. floating rate note. Kupón bývá vyjádřen v procentech z nominální hodnoty (p.a.). Např. pokud činí kupónový výnos 6,5% a nominální hodnota 1 000 CZK, obdrží investor každý rok kupón ve výši 65 Kč. Jedná se hrubý výnos, který podléhá dani z příjmů.
Kupónová frekvence Frekvence s jakou investor obdrží pravidelné kupónové platby - nejčastěji roční, pololetní nebo kvartální.
Kupónový dluhopis Dluhopis, který investorovi vyplácí pravidelné kupónové platby.
Kupónový výnos Udáván v názvu dluhopisu,  podíl ročního kupónu a  nominální hodnoty dluhopisu.
Maturita Datum splatnosti dluhopisu stanovené při emisi.
Nominální hodnota Hodnota dluhopisu, kterou volí emitent v emisních podmínkách. Při splatnosti dluhopisu investor tuto nominální hodnotu obdrží. Většinou platí, že je dluhopis emitován za cenu, která se rovná nominální hodnotě. V průběhu života dluhopisu se však cena od nominální hodnoty může lišit - v závislosti na výši úrokových sazeb v ekonomice a vývoji kreditního rizika emitenta.
Rating dluhopisu Hodnocení kreditní kvality, které provádí renomovaná ratingová agentura. 
Svolatelný dluhpis (Callable bond) Dluhopis, který může emitent za určitých podmínek předčasně splatit (svolat). Emitent svolává dluhopis, pokud je tržní cena dluhopisu vyšší než svolávácí cena (call price). Tato skutečnost se vyhodnocuje k datu, které stanoví emitent v emisních podmínkách. Existují různé druhy svolatelných dluhopisů - může např. platit, že svolatelnost je vyhodnocována vždy ke konkrétnímu datu. Rovněž můžeme nalézt callable dluhopisy, které je možné svolat kdykoliv po call date.
Špinavá cena (dirty price) Cena dluhopisu včetně AÚV. Jedná se o částku, kterou investor při nákupu reálně zaplatí.
Tržní cena dluhopisu Cena, za kterou je možné dluhopis aktuálně nakoupit či prodat - v průběhu života dluhopisu se liší od nominální hodnoty. Pokud se dluhopis nachází již blízko maturity, přibližuje se jeho cena nominální hodnotě.
Yield to Call (YTC) Určuje, jaký je roční procentuální výnos investora, pokud dluhopis nakoupí při dané ceně a drží jej do call date (tedy dojde k předčasnému splacení). Za předpokladu, že se dluhopis obchoduje pod call price, je YTC roven YTM - emitent nemá důvod dluhopis předčasně splácet. Pokud se dluhopis obchoduje nad call price je YTC nižší než YTM.
Yield to Maturity (YTM) Určuje, jaký je roční procentuální výnos investora, pokud je dluhopis nakoupen při dané ceně a držen do splatnosti. Platí, že za čím vyšší cenu se dluhopis nakoupí, tím nižší je YTM. Např. Pokud investor během emise nakoupí dluhopis za cenu rovnu nominální hodnotě, je YTM a kupónový výnos totožný. Pokud investor nakoupí dluhopis za cenu, která převyšuje nominální hodnotu, je YTM nižší než kupónový výnos. Pokud investor nakoupí dluhopis za cenu nižší než nominální hodnota, je YTM vyšší než kupónový výnos.
Zobrazit celý disclaimer