Podkladová aktiva certifikátu

BASF
(BAS GY)

Jeden z největších chemických koncernů na světě, který působí ve více než 80 zemích. Je známý svými inovacemi v široké škále sektorů včetně chemikálií, materiálů, průmyslových řešení, povrchových technologií, zemědělství a biotechnologií. V posledním kvartále roku 2023 vykázal BASF pozitivní finanční
výsledky, což odrazilo zvýšení efektivity a růst v klíčových tržních segmentech.

 

Bunge Global
(BG UN)

Bunge se primárně zaměřuje na zpracování a distribuci olejnatých semen a obilovin, výrobu rostlinných olejů a bílkovin a obchodování s komoditami. Bunge také poskytuje služby v oblasti potravinářských ingrediencí a má významnou roli v sektoru krmiv a biopaliv. Loni společnost zaznamenala růst tržeb o 15 % ve srovnání s předchozím rokem, což bylo díky efektivní strategii v oblasti získávání surovin a optimalizaci výrobních kapacit.

FMC Corporation
(FMC UN)

FMC Corporation, vedoucí hráč na globálním trhu s chemikáliemi, se specializuje na vývoj, výrobu a prodej ochranných prostředků pro zemědělství,
jako jsou pesticidy a herbicidy. V posledním kvartálu kalendářního roku 2023 společnost FMC zaznamenala pozitivní výsledky, což odrazilo silný růst v tržbách a zlepšení marží.

 

Nutrien
(NTR UN)

Společnost Nutrien Ltd. je jedním z největších producentů dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv, které jsou zásadní pro zvýšení úrodnosti
půdy a zlepšení výnosů plodin po celém světě. V posledním kvartále kalendářního roku 2023 Nutrien vykázal silné finanční výsledky, přičemž zaznamenal
značný nárůst tržeb a ziskovosti díky rostoucí globální poptávce po hnojivech.

Chcete vědět více?

Chcete vědět více?

Stáhnout kompletní brožuru (PDF)

Máte zájem investovat, nebo se chcete dozvědět více?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer