15 % LADDER: TOP PICKS 2/2020

15 % LADDER: TOP PICKS 2/2020

V rámci Investičního výhledu pro letošní rok bylo vybráno několik atraktivních akciových titulů, kterým by se v nadcházejících obdobích mělo nadprůměrně dařit. Jedná se o společnosti působící převážně na amerických a evropských trzích, které se nadále nachází ve své růstové fázi. Zároveň jde o firmy, které v rámci svého segmentu trhu patří k naprosté špičce. Vybrané společnosti jsou Podkladovými aktivy nového produktu, jenž je již pátým z velmi úspěšné investiční řady Top Picks.

VÍCE O INVESTICI
Výnos až 15 % p.a.
90% KAPITÁLOVÁ OCHRANA
Certifikát typu LADDER
MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ DO CZK

Prostřednictvím tohoto certifikátu můžete investovat do akcií předních světových společností a podílet se na jejich dalším rozvoji. Certifikát je optimálním řešením pro investory vyhledávající atraktivní potenciální výnos při částečném zajištění investice proti poklesu akciového trhu. Certifikát umožňuje investorovi díky své unikátní konstrukci získat výnos až 30 %, a to v podobě podmíněného kupónu, který je navázán na ceny Podkladových akcií významných společností AXA, BAE Systems, Coca-Cola a Merck & Co.


FUNKCIONALITA

Kupónové výnosy: K Rozhodnému dni pro výplatu finálního kupónu je finální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána s její Počáteční hodnotou.
Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonnosti vyšší nebo rovna 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplacen 15% kupón.
Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností vyšší než 105 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplacen 30% kupón.
Investovaný kapitál: Pro určení výše konečné výplaty plynoucí z certifikátu ke splatnosti je důležitá cena čtyř akcií (AXA, BAE Systems, Coca-Cola a Merck & Co.), jestliže je v Den finálního ocenění:


a) finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
vyšší nebo rovna 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je
investorovi vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.


b) finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
nižší než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je in-
vestorovi vyplaceno 90 % investovaného kapitálu.

Autocall: K 5. 3. 2021 dojde k automatickému předčasnému splacení certifikátu ve výši 110 % jeho Nominální hodnoty
(Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie v Rozhodný den pro Autocall nachází na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty. V případě předčasného splacení nemá investor nárok na
vyplacení případných dalších kupónů.

PODKLADOVÉ AKCIE

 

AXA


AXA byla založena před dvěma sty lety jako pojišťovací společnost, jejíž dnešní záběr ale sahá mnohem dále – od investičních služeb až po správu aktiv. Skupina se nyní snaží přesunout těžiště svého byznysu z tradičního životního pojištění a spoření do nových segmentů, zejména zdravotního a majetkového pojištění.
Finanční instituce aktuálně navýšila svůj plán návratnosti vlastního kapitálu na úroveň 14–16 %. O lukrativnosti akcií společnosti hovoří i velmi příznivá doporučení k jejich koupi od významných investičních bank, jako je Morgan Stanley, BNP Paribas či Barclays. Během následujícího roku by měly akcie AXA dle analytického konsensu zveřejněného agenturou Bloomberg posílit o 20 %. Dobrou finanční kondici firmy dokazuje i každoročně rostoucí dividenda s aktuálním výnosem 5,6 % ročně.

BAE SYSTEMS


Britská společnost BAE Systems je mezi zbrojařskými firmami výjimečná svou mezinárodní pozicí. Její dceřiná společnost BAE Systems Inc. působící v USA je jedním největších dodavatelů pro US armádu. USA tak tvoří 40 % odbytu společnosti, na domácí britský trh připadá 25 % prodejů. S 94 % příjmů tvořených prodejem zbraní je také mezi velkými zbrojařskými společnostmi nejvíce zaměřená na prodej vojenské techniky.
Firma se může pochlubit silnou pozicí na trhu včetně aktuální struktury portfolia, jež dobře odráží zákaznické potřeby a minimálně pro rok 2020 implikuje solidní růst výnosů a cash flow. Konkrétně to znamená nárůsty u elektronických systémů do F-35 a F-15, zvýšené prodeje bojových vozidel a zbraňových systémů či oprav lodí. Velmi podstatné jsou pro firmu též nejmodernější nukleární ponorky třídy Astute, raketové torpédoborce třídy
Daring (typ 45) a letadlové lodě třídy Queen Elizabeth (CVF).


COCA-COLA


Coca-Cola je dlouholetým lídrem celosvětového trhu se sycenými nápoji. Společnost má jednu z nejrozsáhlejších distribučních sítí mezi výrobci nápojů, a tak až 65 % tržeb pochází z trhů mimo domovské USA. Defenzivní charakter firemního byznys modelu stál za úspěšným přestáním finanční krize.
Coca-Cola i po roce 2008 každoročně na tržbách rostla, přičemž v roce 2012 byly její tržby již o 50 % vyšší oproti předkrizové úrovni. V současném roce se očekává organický růst prodejů o 4 %, přičemž výnosy společnosti by se v letošním roce měly přiblížit 39 mld. USD. Coca-Cola je vůbec nejznámější značkou na světě. Průzkumy uvádějí, že její logo rozpozná 94 % světové populace. Samotná značka je oceňována na 78 mld. USD.


MERCK & CO.


Merck & Co. je americká farmaceutická společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj, výrobu a distribuci léčivých přípravků a vakcín zpravidla prodávaných na lékařský předpis. Tržby společnosti se podle oblasti člení na prodej farmaceutických výrobků (75 %), prodej očkovacích látek (15 %) a prodej veterinárních produktů (10 %).
Výzkum ve farmaceutickém odvětví je zaměřen zejména na přípravky k léčbě hypertenze, osteoporózy, aterosklerózy, respiračních, bakteriálních, plísňových, oftalmologických a urologických onemocnění, akutní migrény, vypadávání vlasů a dalších. Společnost je aktivní v akviziční činnosti, čímž rozšiřuje své portfolio nabízených přípravků. V loňském roce společnost oznámila akvizici společnosti Immune Design Corp, čímž získala přístup k imunoterapeutickým programům, a také Peloton Therapeutics pro posílení svého onkologického portfolia.

15 % LADDER: TOP PICKS 2/2020

15 % LADDER: TOP PICKS 2/2020

Investiční certifikát s 90% Kapitálovou garancí a možným výnosem až 30 % za 2 roky. Společnosti společností AXA, BAE Systems, Coca-Cola a Merck & Co.

Leták v pdf

Máte otázky k této investiční příležitosti? Napište nám

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

FAQ

Kapitálová ochrana u tohoto certifikátu je nastavena na 90 %. To znamená, že i když v Den finálního ocenění ztratí některá z Podkladových akcií více než 10 % své počáteční hodnoty, tak investor získá zpět 90 % investovaného kapitálu.

Jak název napovídá, jedná se o "žebřík", či lépe "výnosové úrovně". Nejnižší úroveň, při níž je hodnota nejméně výkonné Podkladové akcie v Den finálního o více než 10 % pod její Počáteční hodnotou, je dána 90% Kapitálovou ochranou. Další úrovní je cena nejméně výkonné akcie za výše uvedených podmínek v rozmezí 90-105 % její počáteční hodnoty, v tomto případě je připsán 15% kupón za 2 roky investice. Třetím stupněm je výkonnost neméně výkonné akcie nad 105 % její Počáteční hodnoty, kdy investor získá kupónový výnos 30 % za 2 roky.

Do certifikátu lze investovat prostřednictvím služby Moje strategie bez vstupních poplatků, investor platí 3 % p. a. za správu investice.

Tato investice je měnově zajištěna v CZK. Investor tedy neparticipuje na vývoji měnového kurzu.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.