Rekordní rok v ČEPRU 2018

03.06.2019 11:23:11

Trendy nastolené v předchozích letech se naplno projevily i v roce 2018, ve kterém společnost reportovala svůj historicky nejvyšší čistý zisk ve výši 1 039 mil. CZK. Oproti předloňským hodnotám (r. 2017) se jedná o nárůst o 12 %. Tento klíčový ukazatel zároveň poprvé pokořil miliardovou hranici. Celkové tržby meziročně rovněž významně poskočily, a to na úroveň 58,8 mld. CZK, tj. o více než 22 %. Za velmi příznivými ekonomickými výsledky společnosti stojí zejména kontinuální plošné zlepšování ve všech hlavních obchodních aktivitách a důvěra obchodních partnerů. O vysoké důvěryhodnosti společnosti svědčí i třetí prodloužení kontraktu na skladování německých rezervních zásob pohonných hmot a dlouhodobá role nejvýznamnějšího ochraňovatele státních hmotných rezerv České republiky.

Obchodní aktivity společnosti

Celkový objem výnosů pozitivně ovlivnila kombinace expandujících prodejů a vyšších jednotkových cen fosilních paliv. Tento vývoj se ovšem odrazil i na nákladové straně, když náklady na prodané zboží vzrostly z předloňských 42,4 mld. CZK na téměř 53 mld. CZK. Stejně tak došlo ke zvýšení spotřeby materiálu a energie, a to na 2,8 mld. CZK – příčinou tohoto nárůstu jsou zejména náklady na biosložku s vyšší mírou udržitelnosti.

Přeprava motorové nafty a automobilového benzinu prostřednictvím produktovodu vykázala navýšení objemu o 133 mil. litrů. Taktéž objem přepravy pohonných hmot železničními cisternami se meziročně zvýšil o 635 mil. litrů. Jedná se o výrazný obrat oproti předloňskému roku, ve kterém přeprava obou produktů prostřednictvím železničních cisteren zaznamenala snížení o 951 milionu litrů. Tento pozitivní trend byl v roce 2018 vyvolán neplánovanými odstávkami rafinerií napojených na produktovodní systém a také robustnější poptávkou po zboží, kterou ovlivnily odstávky rafinérií v Německu či zhoršená splavnost evropských řek, jež zapříčinila zpoždění dodávek pohonných hmot.

Stabilní výsledky pak vykázal velkoobchodní segment, který reflektoval intenzivnější poptávku po pohonných hmotách v České republice a okolních státech EU. Celkové velkoobchodní prodeje se oproti předloňsku zlepšily o 389 milionu litrů (tj. cca o čtvrtinu). Společnost ČEPRO dokázala navzdory napjaté bilanční situaci v regionu CEE uspokojit zákaznické potřeby a pomohla tak stabilizovat tuzemský trh.

Maloobchodní segment plynule navázal na růstový trend z předchozích let. Síti čerpacích stanic EuroOil se podařilo překonat širší trh. Prodeje motorové nafty se zvětšily o 28 milionu litrů, v případě automobilového benzínu pak došlo k nárůstu o 6 milionu litrů. Kromě efektivní obchodní činnosti zde sehrály roli i akviziční aktivity firmy spočívající zejména v otevření 5 čerpacích stanic.

Aktiva

Podle auditovaných čísel činí meziroční nárůst na úrovni netto aktiv 494 mil. CZK, přičemž došlo k určité změně jejich struktury. Konkrétně se jednalo o pokles dlouhodobého majetku o 702 mil. CZK, který souvisí s blížící se maturitou termínovaného vkladu o celkové hodnotě 550 mil. CZK. Vzhledem k tomu, že doba do jeho splatnosti nyní poklesla pod jeden rok, proběhla reklasifikace této položky do finančního majetku.

Rostoucí pohledávky jdou ruku v ruce s vyššími cenami obchodního zboží. Společnosti se daří signifikantně redukovat kreditní riziko. Více než 15 dní po splatnosti se nachází méně než 1 % celkových pohledávek, což lze považovat za velmi atraktivní úroveň.

Investice

Celkové investice dosáhly v roce 2018 hodnoty přibližně 370 mil. CZK, což představuje akceleraci oproti předloňskému roku, kdy společnost ČEPRO učinila investice ve výši 321 mil. CZK. Podobně jako v předminulém roce i loni dominovaly obnovovací investice, které dosáhly částky 283 mil. CZK. Nejvýznamnější část investičního rozpočtu připadla na pořízení nových rekuperačních jednotek na benzinové páry, do kterých společnost investovala 55 mil. CZK. V těsném závěsu se nachází program rekonstrukce produktovodních tras, na který připadá 54 mil. CZK. Kapitálový výdaj obnovovací investice do skladovacích kapacit v podobě pořízení nových technologií pak činil 42 mil. CZK. V souvislosti s mimořádnou událostí ve skladu Loukov (požár) dosáhla výše obnovovacích investic 22 mil. CZK.

Podnikatelské aktivity společnosti ČEPRO směřují do značně konkurenčního prostředí, které je v současné době ovlivňováno alternativními palivy, respektive vzestupným zájmem o ně. Strategie společnosti se proto opírá zejména o garanci kvality pohonných hmot. Výzvu představuje rovněž hledání dalších zdrojů biopaliv druhé generace, které více reflektují trend postupného snižování produkce CO2.

Cenotvorba

V rámci každoroční optimalizace cenotvorby doplnila společnost s účinností od 1. února 2019 nový systém tvorby základní ceny (tzv. Základní cena ČEPRO). Ten odráží vývoj na trzích s pohonnými hmotami a zároveň bere v potaz specifika tuzemského prostředí. Lze konstatovat, že nový systém vede k vyšší míře transparentnosti pro zákazníky, jelikož přesně odhaluje jednotlivé zdroje ceny.

Cenotvorba na základě burzovních kotací

Cenotvorba pro největší zákazníky (odběratele) společnosti ČEPRO nezaznamenala žádné změny. Nadále tak vychází z kotací na burze v Rotterdamu, směnného kurzu amerického dolaru a české koruny odpovídajícímu kurzovnímu lístku ČNB, a prémie tuzemského trhu. Tato prémie zohledňuje typické náklady na dopravu, skladování, pojištění a další související administrativu a manipulaci. ČEPRO může ovlivnit pouze hodnotu prémie tuzemského trhu, nicméně ta se však sjednává na základě smluvního vztahu a je po dobu jeho životnosti pevně zafixována.

Základní cena ČEPRO

Tato cena je primárně určena pro zákazníky s kumulovaným měsíčním odběrem pohonných hmot nižším než 0,5 mil. litrů. V zásadě nepředstavuje významnější odklon od předchozí transparentní cenové politiky společnosti. Transparentnost této cenotvorby umocňuje pravidelné zveřejňování této ceny každý pracovní den a v sobotu, jakož i přehlednost archivu vyhlašovaných cen.

Nová cena reflektuje i specifické charakteristiky trhu s pohonnými hmotami v České republice. Konkrétně jde např. o aktuální tuzemskou nabídku a poptávku, cenu biosložky apod. Z takto nastavené „primární“ hodnoty ZCČ pak společnost ČEPRO poskytuje zákazníkům předem definovanou slevu. Její výše odráží především měsíční objem odběrů a zohledňuje též některé specifické faktory (např. splatnost faktur atd.).

Nový způsob cenotvorby umožní společnosti vyšší flexibilitu reakcí na reálný vývoj velkoobchodních cen pohonných hmot. Svojí konstrukcí ZCČ nepředstavuje nástroj k umělému navyšování ceny, ale snahu o vytvoření „plovoucí“ cenové hladiny, která omezí rizika nejen pro společnost ČEPRO, ale také cenové výkyvy, které mohou postihnout v důsledku turbulentního vývoje trhu s pohonnými hmotami i její zákazníky.

Společenská odpovědnost firmy (CSR)

Společnost ČEPRO navazuje na trend z uplynulých let a rozšiřuje tak oblast aktivit a finančního plnění na poli společenské odpovědnosti firem. Celkové finanční plnění v rámci CSR aktivit dosáhlo rekordních 912 tis. CZK.

Závěr

Pro společnost ČEPRO představuje 2018 velmi úspěšný rok. Kromě bezprecedentně vysokého čistého zisku reportovala společnost i značný nárůst tržeb. Do nich kromě akcelerujících prodejů promluvily také rostoucí jednotkové ceny fosilních paliv. Společnosti se daří navyšovat objem přepravované motorové nafty prostřednictvím produktovodu. K výraznému meziročnímu zlepšení došlo také si v segmentu přepravy prostřednictvím železničních cisteren. Společnost ČEPRO generuje vysoké provozní cash-flow, které umožňuje vyplácet vysoké dividendy – ty jsou příjmem státního rozpočtu. Aktualizovaná cenotvorba vede jednak k vyšší transparentnosti, přičemž současně umožňuje flexibilněji reagovat na vývoj velkoobchodních cen pohonných hmot.

Zobrazit celý disclaimer
Kompletní analýza v pdf

Kompletní analýza v pdf

Stáhněte si celou analýzu v pdf.

Stáhnout