Aktuální prognóza navazuje na Predikci měnového kurzu koruny (18. 7. 2018) a aktualizuje ji. Všechny hlavní myšlenky červencové predikce zůstávají v platnosti. S výjimkou zvýšeného tempa růstu úrokových sazeb v ČR jsou i aktuální predikce klíčových makroekonomických determinantů blízké červencovým hodnotám. Zvýšení domácích sazeb však vyšší nejistotu politické situace může kompenzovat jen částečně.

 

Predikce kurzu koruny CYRRUS

Predikce vývoje koruny vůči euru a dolaru 4Q2018

Shrnutí predikce

  • Koruna poslední kvartál posiluje vůči euru vlivem velmi dobré situace v domácí ekonomice (růst HDP, vývoj mezd) a zvyšováním sazeb ze strany ČNB. Vyšší sazby si žádá inflace a český růst je, na rozdíl od ekonomiky Eurozóny, umožňuje.
  • Posilování vůči euru má silné makroekonomické základy a bude pokračovat.
  • Vůči dolaru koruna v souladu s minulou predikcí lehce zkorigovala oslabení způsobené nejistotou na rozvojových trzích způsobeným prudkým nástupem amerického protekcionismu.
  • Predikce počítá s tím, že se neklid z obchodních válek ještě vyostří. Koruna vůči dolaru v posledním kvartálu roku oslabí, jak se bude před volbami do Kongresu stupňovat tlak amerického prezidenta na obchodní partnery.
  • Oproti minulé predikci makroekonomických determinantů kurzu dochází k největší změně u zvýšeného tempa růstu české 3M mezibankovní úrokové míry. 
  • Z hlediska delšího období očekáváme mírné posilování koruny k euru vlivem rychlejšího domácího růstu i vůči dolaru vlivem uklidnění nejistoty obchodních válek a vyčerpání možností růstu mnoha sektorů hospodářství USA. 
  • Aktuálně je však predikce vystavena vyšší míře nejistoty, jak není jasné, jestli ze strany USA dojde k vyostření jednání případně k zvýšení cel na automobily.

Zdroje predikce

Predikce využívá minulého vývoje a predikcí hlavních determinantů měnového kurzu, zejména se jedná o tříměsíční mezibankovní úrokové sazby, očekávaná tempa inflací a tempa růstu reálného HDP sledovaných ekonomik. U úrokových sazeb je podstatné, jestli jsou predikované sazby v souladu se signály, které vysílají centrální banky. Kromě těchto faktorů hrají podstatnou roli i predikce ostatních analytiků a to zejména těch v minulosti úspěšných. V potaz je brána též predikce publikovaná Českou národní bankou. Sama ČNB však upozorňuje, že centrální banky obvykle nezveřejňují vlastní predikce nominálního kurzu a ona sama tak dělá ze stabilizačních důvodů. Pozornost byla věnována i míře, do jaké jsou cizí predikce kurzu v souladu s očekávaným vývojem makroekonomických agregátů.

Predikce

Pro třetí čtvrtletí aktuálního roku již nejsou dostupná data Consensus Forecast z terminálu Bloomberg. Pro účely predikce proto používáme poslední dostupné hodnoty kurzu. Minulá predikce CYRRUS kurzu koruny k euru byla s hodnotou 25,6 téměř přesná. Pro další čtvrtletí vzhledem k euru zaujímá téměř stejné stanovisko jako Consensus Forecast, s vyšší důvěrou ve vliv zvýšení sazeb ECB na konci období.

Důvodem je především silná domácí ekonomika. Růst HDP se očekává poblíž 3 %, ČNB očekává hodnotu ještě vyšší. Velkou roli hraje zvyšování 3M úrokové sazby, která vlivem rychlého růstu může směřovat ke své rovnovážné hodnotě poblíž 3 %. Skutečnost, že ČNB na srpnovém zasedání zvýšila sazby jednomyslně, stejně jako že o dalším zvýšení v září i listopadu panuje jen málo pochybností, celou situace jen podtrhuje. Bankovní rada ČNB dále očekává, že se jí aktuální inflaci nad 2% cílem podaří v rámci horizontu monetární politiky (12-18 měsíců) zkrotit.

Celosvětově se očekává pokračování současného růstového trendu s drobným zpomalením v blízké době následované citelnějším zpomalením okolo roku 2020. Očekávané oslabení v Číně jde na vrub zpřísnění regulací ve finančním sektoru i slábnoucí poptávce z USA vlivem cel i z ostatních zemí. ECB však zatím stále pokračuje s programem nákupu aktiv, který hodlá ukončit s koncem roku, a až poté s odstupem hodlá začít se zvyšováním sazeb. To jsou dobré zprávy pro poptávku po českých exportech.

 

Predikce kurzu CZK/EUR
predikce kurzu CZK/EUR

Zdroj: ČNB (Prognóza z 2. 8. 2018), Bloomberg, CYRRUS

I u kurzu koruny k dolaru byla červencová predikce CYRRUS velmi blízko skutečné hodnotě. Uklidnění situace na trzích a z něj pramenící posílení koruny ostatně očekávala většina analytiků. Do příštího období predikce očekává silný vliv obchodní politiky USA. Mezinárodní obchod s automobily je velmi podstatnou složkou celkového mezinárodního obchodu. Automobilový průmysl zaměstnává jen v USA 3 miliony lidí a jakékoli větší zásahy do něj mohou přinést mnoho nestability. Z té poslední dobou těžily převážně právě USA, a proto se přikláníme k silnému vlivu politických nejistot na kurz koruny po další dvě čtvrtletí.

Predikce do příštích čtvrtletí počítá se silnými USA lehce destabilizujícími zbytek světa. Na straně rizik však je třeba registrovat i opačné hlasy, Morgan Stanley očekává zpomalení růstu ekonomiky USA i oslabení dolaru. To má být způsobeno regulacemi v Číně a Japonsku stejně jako zpomalením růstu poptávky v USA.

 

Predikce kurzu CZK/USD

predikce kurzu CZK/USD

Poznámka: Uvedená Predikce ČNB vznikla z prognózy ČNB pro CZK/EUR následným přepočtením consesnsus forecastu terminálu Bloomberg pro EUR/USD. Kurz CZK/USD sama ČNB nepredikuje.

Zdroj: ČNB (Prognóza z 2. 8. 2018), Bloomberg, CYRRUS

Dlouhodobý vývoj kurzu koruny

V červencové predikci CYRRUS byla podrobněji zhodnocena úspěšnost jednotlivých predikcí zveřejněných na Bloomberg, jejichž medián tvoří široce užívaný Consensus Forecast. V této predikci bude pozornost věnována dlouhodobému vývoji kurzů.

Pro pochopení vývoje kurzu koruny vůči euru a dolaru je zásadní si uvědomit výraznou provázanost Česká republiky s EU a zejména s Německem. Celkově je ekonomice Eurozóny mnohem více podobná, než ekonomice USA a dopadají na ni i obdobnější šoky. Kurz koruny k euru je proto výrazně méně volatilní, než jsou kurzy evropských měn k dolaru.

Kurzy koruny, dolaru a eura na měsíčních datech

kurzy měn 4Q2018

Zdroj: Bloomberg, kalkulace CYRRUS

Pro zdůraznění společného vývoje kurzu koruny a eura k dolaru je na grafu zachycen kurz dolaru k euru v obvykle neužívané kotaci, tedy množství euro za jeden dolar. Data jsou měsíční a hodnota odpovídá hodnotě na konci měsíce. Že v období kurzového závazku ČNB od listopadu 2013 do dubna 2017 kurz koruny k dolaru kurz eura k dolaru kopíroval téměř beze zbytku je zřejmé. Nicméně obdobný vývoj kurzů je patrný i v jiných obdobích, stejně jako v delším horizontu celkově.

Nominální posílení (-) / oslabení (+) dolaru vůči koruně a euru na čtvrtletních datech (%)

nominální posílení vs. oslabení

Zdroj: Bloomberg, kalkulace CYRRUS

Koeficent korelace spočítaný na měsíčních datech mezi procentuálními vyjádřeními apreciace či depreciace k předchozímu měsíci činí celkem vysokých 0,613. Společný vývoj kurzů je ještě výrazněji patrný na čtvrtletních datech. Koeficient korelace apreciací a depreciací dolaru ke koruně a dolaru k euru činí 0,917. To je dle všech kritérií velmi vysoká hodnota blízká teoretickému maximu 1. Pro úplnost je vhodné uvést, že hodnota blízko 0 by znamenala žádnou korelaci a blízko -1 potom korelaci opačnou. Zvýšení korelace na čtvrtletních datech odráží skutečnost, že kurz koruny k dolaru kopíruje kurz eura k dolaru spíše v hrubých obrysech, než v detailech.

Za pozornost tak stojí spíše faktory oddělující vývoj koruny. Zejména se jedná o potenciál dohánět západní ekonomiky ve smyslu rychlejšího růstu HDP bez výrazně vyšší inflace. Tato skutečnost je vidět na tom, že od začátku zvoleného období koruna posílila vůči euru. Že posílila i vůči dolaru je potom jen logickým závěrem odvozeným ze vztahu dvou ekonomických center planety.

Oslabení koruny vůči dolaru posledního půlroku pramení kromě růstu US sazeb i z politických faktorů. Narůstající protekcionismus USA se projevil na vztazích s Čínou i zvýšenými obavami investorů o krátkodobou budoucnost většiny rozvojového světa. Skvěle prosperující ekonomika USA s produkcí na čtrnáctiletém maximu a rekordně nízkou nezaměstnaností si vyžádala růst úrokových sazeb. Nárůst US sazeb přitahuje peníze, které posilují dolar a tlačí nahoru US akcie. Čím větší nejistota vyvolaná agresivní politikou a čím vyšší úrokové sazby, tím přitažlivější je dolar pro investory, kteří tak k němu nemusí utíkat jen do bezpečí, ale díky vyšším sazbám i za ziskem.

Predikce klíčových determinantů kurzu

růst HDP

3M mezibankovní úroková míra

Inflace CPI

tabulka faktorů ovlivňujících fx

Zdroj: Consensus Forecast terminálu Bloomberg

Predikce klíčových makroekonomických dat vyznívá velmi podobně, jako tomu bylo v červenci. Stále je patrné zaostávání tempa růstu Eurozóny. Zejména na grafu zachycujícím zvyšování sazeb je vidět rozdílná rychlost, s jakou se ekonomiky dokázaly vypořádat s krizí a přešly do konjunktury. V USA se sazby začaly zvyšovat v roce 2015, v ČR o dva roky později a Eurozóna začne až koncem roku 2019. V souladu s posledním vývojem byl růst Eurozóny i sazeb v ní ještě mírně snížen.

S inflací v české ekonomice mírně nad 2% cílem přichází i prudší růst úrokových sazeb ze strany ČNB s nadějí, že v horizontu monetární politiky se inflace vrátí pod cíl. Vyšší ochota ČNB tlumit inflaci se projevila zvýšeným očekávaným růstem mezibankovních úrokových sazeb, což je nejvýraznější změna v predikcích determinantů.

Pozitivní efekt na kurz koruny z vyššího než očekávaného zvýšení sazeb je tak možné interpretovat jako prozatím úspěšnou protiváhu negativnímu vlivu agresivnější obchodní politiky USA. V rámci politiky prosazování především čistě US zájmů se Donald Trump snaží prostřednictvím cel přimět Čínu k respektování duševního vlastnictví US firem stejně jako odstranění regulací bránícím US firmám mít většinové podíly ve společných projektech s firmami čínskými.

Riziko na čtyřech kolech

Čína není zdaleka jediná země zasažená snahou prosadit US zájmy. EU čelí hrozbě výrazného zvýšení cel na automobily, které ve velkém množství vyváží do USA. Jen za rok 2017 se do USA z EU vyvezlo 1,26 mil. vozů. Kdyby se cla měla z aktuálních 2,5 % zvýšit na 25 %, mělo by to velký negativní dopad na obě ekonomiky a nejen automobilový sektor. Jen v USA by to znamenalo nárůst cen dovezených aut, cena aut sestavených v USA by se vlivem zdražení dovážených součástek zvýšila o $455 až o $6875. Zvýšení cen automobilů by též znamenalo pokles prodejů nových aut ze 17 mil. na cca 15 mil. ročně. Došlo by též ke ztrátě pracovních míst, odhady mluví o číslech mezi 200 -750 tis. jen v USA. Analytici proto doufají, že nakonec k zavedení cel nedojde a místo toho budou snížena evropská 10% cla, nicméně hrozba je velmi reálná. Zavedení cel by snížilo poptávku po evropských automobilech, což by negativně zasáhlo jak ekonomiku mnoha zemí EU, tak by tlačilo na oslabení eura a koruny vůči dolaru oproti predikci, která v aktuální verzi počítá s hrozícím zvýšením cel v následujícím období a kompromisním, avšak nikoli ideálním, řešením pro čtvrtletí příští.

Celou analýzu včetně příloh si můžete stáhnout zde.

Zobrazit celý disclaimer
Tyto webové stránky jsou provozovány společností CYRRUS, a.s., IČ 639 07 020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „společnost“ nebo „CYRRUS“). Společnost prostřednictvím webových stránek kontroluje a dále zpracovává informace uložené v souborech typu cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem mimo jiné i k personalizaci obsahu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech. Více informací zde.