KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ ČD

Tomáš Pfeiler

Komentář k hospodaření: České dráhy

09.06.2017 15:20:10

V roce 2016 vykázaly České dráhy kladný hospodářský výsledek ve výši 882 milionů CZK, což představuje výrazné zlepšení oproti roku 2015, kdy národní dopravce utrpěl ztrátu ve výši 1 352 milionů CZK. Na lepší hospodaření firmy reagovala agentura Moody’s potvrzením ratingu na úrovni Baa2, tedy v investičním stupni. Investoři proto vnímají dluhopisy Českých drah jako bezpečná a málo riziková aktiva. Agentura akcentovala zejména pozitivní vývoj ukazatelů zadlužení. Jejich dlouhodobější udržení na současných úrovních by mohlo znamenat impuls pro další zvýšení hodnocení kreditní kvality Českých drah.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016: ZPĚT V ZISKU

Skupina dosáhla čistého zisku 882 mil. CZK, přičemž se významně zvýšil i provozní zisk EBITDA a EBIT. Nutno upozornit, že hospodaření v roce 2015 táhly dolů jednorázové položky. Firma tedy navazuje na ziskový rok 2014, kdy reportovala kladný výsledek ve výši 156 mil. CZK. Nejvýznamnějším faktorem, který stál za návratem do černých čísel, byl pokles ostatních provozních nákladů na 642 mil. CZK z hodnoty 1 732 mil. CZK v roce 2015. Růst nákladů v roce 2015 ovlivnily zejména jednorázové položky, například náklady soudního sporu se Škoda Transportation (753 mil. CZK) či nehodové události (především nehoda Pendolina ve Studénce). V roce 2016 České dráhy rovněž snížily trakční náklady na palivo a energie.

Celkové tržby táhly nahoru hlavně vyšší příjmy z osobní dopravy (téměř plus 500 mil. CZK na 21 572 mil. CZK). Počet přepravených cestujících meziročně vzrostl o téměř 1,8 mil. na 171,5 mil. Tržby rostly jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní přepravě. Segment osobní dopravy ovšem skončil v červených číslech, přesně mínus 644 mil. CZK. To však představuje výrazné snížení ztráty, ta v roce 2015 dosahovala úrovně 1 422 mil. CZK.

Hospodaření skupiny ČD v roce 2016
(v mil. CZK)

Hospodaření České dráhy

 

Tržby se naopak zmenšily v segmentu nákladní dopravy (o téměř 300 mil. CZK na 11 765 mil. CZK). Zde se naplno projevil vliv konkurenčního boje mezi železničními i silničními dopravci v ČR. Do poklesu se rovněž promítla ochabující dynamika růstu čínské ekonomiky. Slabší stavební výroba a pád cen komodit vedly k nižším výnosům z přepravy surovin. Nicméně v segmentu nákladní dopravy došlo ke značným kompenzacím na nákladové straně (převážně snížení trakčních nákladů), takže se zisk nakonec zvýšil z 576 mil. CZK v roce 2015 na 935 mil. CZK.

Více než 500 mil. CZK přinesly do celkového zisku prodeje majetku ČD (zejména pozemky v okolí Masarykova nádraží). V neposlední řadě se projevila též úspora úrokových nákladů, kterou firma realizovala díky nové emisi dluhopisů, ty emitovala s rekordně nízkým výnosem a ušetřila tak 127 mil. CZK.

ZVÝŠENÝ RATING POTVRZEN

Agentura Moody’s zvýšila v květnu 2016 rating Českých drah o jeden stupeň z Baa3 na Baa2. Jako důvod pro atraktivnější hodnocení kreditní kvality uváděla agentura zlepšení provozní efektivnosti a ukazatelů zadluženosti firmy v posledních letech. V reakci na aktuální hospodářské výsledky potvrzuje Moody's svůj dosavadní výhled ratingu a stvrzuje i jeho stabilní výhled do budoucnosti. Národnímu dopravci se v posledních letech podařilo dostat pod kontrolu provozní náklady. Tato skutečnost by se měla promítnout do stabilní EBITDA marže v letech následujících (podle odhadů Moody’s by se měla EBITDA marže nacházet v roce 2017 a 2018 nad 20%).

Stoprocentním akcionářem firmy je Česká republika, proto se předpokládá vysoká pravděpodobnost státní pomoci v případě finančních problémů. Hodnocení kreditní kvality skupiny je tedy velice úzce spjato s ratingem České republiky (aktuálně A1). V současnosti neexistuje důvod k obavám, že by mohlo dojít k výraznějšímu snížení ratingu České republiky.

Mezi významné výhody Českých drah patří zejména stabilní výhled příjmů. Národní dopravce má uzavřené dohody o provozování vlakové dopravy s vládou a kraji. Jako určité riziko lze vnímat expiraci těchto kontraktů v roce 2019 (kontrakty byly uzavřeny v roce 2009 na deset let).

Nicméně naším hlavním scénářem zůstává prodloužení většiny kontraktů na provozování vlakové dopravy po roce 2019. Pouze Jihočeský, Plzeňský a Liberecký kraj se přiklánějí k vypisování nových tendrů na provozování vlakové dopravy. Vzhledem k časové náročnosti tendrů však není příliš pravděpodobné, že by je tyto tři kraje stihly do roku 2019 realizovat a nejspíše tak prodlouží spolupráci s Českými dráhami.

Česká vláda rovněž plánuje vyhlásit veřejnou soutěž na provozovatele na několika linkách. Nicméně, pokud by se Českým drahám nepodařilo v tendru zvítězit, znamenalo by to výpadek příjmů ve výši maximálně 5 %.

Českým drahám se daří zlepšovat ukazatele zadluženosti – dluh v současnosti dosahuje úrovně 4,3 násobku upraveného zisku EBITDA. Dlouhodobé udržení dluhu pod úrovní 4,5 násobku provozního zisku, by představovalo další impuls pro zvýšení ratingu. Pokud by zadlužení naopak vzrostlo nad úroveň 6 násobku EBITDA, mohlo by dojít ke snížení úvěrového hodnocení skupiny.

DOSTATEČNÁ LIKVIDITA SKUPINY

České dráhy operují v investičně náročném prostředí – kapitálové výdaje dosáhly v roce 2016 hodnoty 6,9 mld. CZK a podobná úroveň se očekává i pro rok 2017. V roce 2018 by měly vzrůst dokonce na 9 mld. Nejvýznamnější část kapitálových výdajů tvoří investice do nových, resp. rekonstrukce stávajících vlakových souprav.

Skupina nicméně udržuje vysokou úroveň hotovosti – ke konci roku 2016 dosáhla její hodnota 7,7 mld. CZK. Vzhledem k současným tržním podmínkám není pro společnost problém vypůjčit si další peníze z trhu – výnosy 7letých eurových dluhopisů dosahují asi 1,1 %. Díky zlepšení hotovostní situace a očekávané pokračující solidní tvorbě provozního cash flow by firma měla být schopna bez výraznějších problémů financovat své vysoké kapitálové výdaje.

GRAF VÝVOJE EBITDA A DLUH/EBITDA

DLuh a EBITDA České dráhy

REKORDNĚ NÍZKÉ VÝNOSY DLUHOPISŮ SKUPINY

Konsolidovaný dluh skupiny vzrostl v roce 2016 na 37,8 mld. CZK. Největší část představují dluhopisy. České dráhy využily v květnu 2016 příznivé tržní situace a emitovaly sedmileté eurové dluhopisy s kupónem 1,875 % v objemu 400 mil. EUR. Prostředky získané touto emisí využila firma zejména na splacení předchozí emise dluhopisů v objemu 300 mil. EUR s kupónem 4,5 %. Vzhledem k významně nižšímu kupónovému výnosu nově emitovaných dluhopisů realizovala skupina výraznou úsporu úrokových nákladů (meziročně uspořila 127 mil. CZK).

Zvýšení ratingu v květnu 2016 pomohlo firmě k lepším prodejům 7letého dluhopisu s kupónem 1,875 %. Z grafu je patrný výrazný pokles výnosu dluhopisu od června 2016 – ten způsobilo zejména rozhodnutí ECB zařadit do Asset Purchase Programme (QE) i korporátní dluhopisy. V současnosti se dluhopisy obchodují s výnosem na jedné z nejnižších úrovní od emise (1,06%).

Vývoj výnosu dluhopisů ČD 1,875 % 5/23 do splatnosti (v %)

Dluhopisy České dráhy

ZÁVĚR ANALÝZY

Domníváme se, že se České dráhy aktuálně nachází ve zlepšující se kondici a do budoucna můžeme očekávat pokračující oživení ziskovosti. Agentura Moody's reflektuje pozitivní hospodářské výsledky národního dopravce a potvrzuje stabilní výhled ratingu do budoucnosti. Společnosti se s velkou pravděpodobností podaří vyjednat prodloužení kontraktů na provoz vlakové dopravy i po roce 2019 a udržet si tak stabilní zdroj příjmů. Vysoké investice do vlakových souprav dokáže skupina financovat z vlastních zdrojů (případně prodejem aktiv) nebo na dluhopisovém trhu, kde si v současnosti půjčuje za rekordně nízký úrok.

Zobrazit celý disclaimer