HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ČEPRO ZA ROK 2017

27.06.2018 16:00:07

Hospodaření společnosti ČEPRO potvrzuje růstový trend. Oproti roku 2016 reportovala firma lepší výsledky jak na úrovni zisku, tak i tržeb. Celkové tržby se vyšplhaly na téměř 48,2 mld. CZK a překonaly tak čísla z roku 2016 o více než 1,5 mld. CZK. Čistý zisk společnosti vzrostl na 924 mil. CZK, a pokořil tak hodnoty z předloňského roku o téměř 44 mil. CZK. Přiblížil se tak historicky nejvyššímu hospodářskému výsledku z roku 2015 – tehdy tento klíčový ukazatel dosáhl hodnoty téměř 981 mil. CZK. Faktor, který se v pozitivních výsledcích projevil nejvíce byla efektivní koordinace prodejních aktivit a nákupu pohonných látek.

 

Obchodní aktivity společnosti

Do vyšších celkových tržeb promluvil zejména nárůst jednotkových cen fosilních paliv. Stejný faktor však zapříčinil i zvýšení nákladů na prodané zboží na 42,4 mld. CZK z předloňských 41,5 mld. CZK. Stejný směr rovněž nabrala i spotřeba materiálu a energie, která se meziročně zvýšila o 264 mil. CZK. Za hlavní důvod zvětšení této nákladové položky lze považovat vyšší ceny biosložek přimíchávaných do pohonných hmot spolu s růstem jejich ceny.

Přeprava motorové nafty a benzinu prostřednictvím produktovodu vykázala přírůstek objemu ve výši 250 mil. litrů. Pokles zaznamenal naopak objem přepravy motorové nafty a benzinu prostřednictvím železničních cisteren, který se meziročně snížil o 951 mil. litrů. Rok 2016 z pohledu přepravy PHL prostřednictvím železničních cisteren byl extrémně vysoký z důvodu suplování výpadku výroby domácích rafinérií. Havárie rafinérie v Kralupech, v roce 2016, vedla k zastavení zpracování ropy a významnému omezení dodávek do systému ČEPRA. Na tento výpadek reagovala firma zajištěním dodávek železničními cisternami. Oproti běžnějšímu roku 2015 klesl objem přepravy prostřednictvím železničních cisteren asi o 200 mil. litrů.

Maloobchodní segment přichází, po dlouhodobější etapě poklesu poptávky po automobilových benzínech, do období stabilizace spotřeby. Problémy s emisemi naftových motorů zatím nevyvolaly akceleraci poptávky po benzínech. Naopak spotřeba nafty motorové v posledních letech stabilně stoupá. K slušné dynamice růstu prodejů přispěla i akviziční činnost společnosti. Po zohlednění všech okolnosti pak maloobchodní prodeje motorové nafty a benzinu vzrostly meziročně dohromady o 25 mil. litrů.

ČEPRO vygenerovalo celkové čisté cash-flow ve výši 1,35 mld. CZK. Díky tvorbě cash-flow vzrostla hodnota peněžních prostředků v rozvaze firma na více než 6,1 mld. CZK. Tento robustní hotovostní polštář znamená, že společnost udržuje dostatečnou rezervu proti nepříznivému vývoji, případně z ní může financovat budoucí investice.

ČEPRO vytvořilo takto silný peněžní tok i přes vyplacení významných dividend – jejich objem dosáhl v roce 2017 úrovně necelých 2 mld. CZK, což představuje o 788 mil. CZK vyšší hodnotu než v roce 2016. Jelikož je jediným akcionářem firmy Česká republika, představují tyto dividendy příjmy do státního rozpočtu.

Aktiva a pasiva

Celková netto-aktiva meziročně poklesla o 167 mil. CZK. Růst dlouhodobého majetku o 339 mil. CZK byl kompenzován snížením oběžných aktiv o 500 mil. CZK. Pokud bychom chtěli provést detailnější rozpad změny dlouhodobého majetku, vidíme že plusové položky tvořily zejména nové investice ve výši 321 mil. CZK a uložení 550 mil. CZK na termínovaný vklad se splatností jeden rok (dlouhodobý finanční majetek). Do změn dlouhodobého hmotného majetku se negativně promítly odpisy v celkovém objemu 537 mil. CZK.

V rámci oběžných aktiv významně rostla hotovost (+1,35 mld. CZK.) Oproti tomu se o 330 milionů snížily zásoby. K nejvýznamnějšímu poklesu došlo na straně pohledávek, jejichž úbytek činil 1 118 mil. CZK. K tomu přispěla i předčasná úhrada pohledávky v hodnotě 900 mil. CZK na konci roku 2017. Krátkodobý finanční majetek se snížil o 402 mil. CZK.

Vzhledem k vysokému objemu vyplacených dividend, který převýšil čistý zisk za rok 2017, meziročně poklesl vlastní kapitál. Jeho výše se oproti předloňskému roku zmenšila o 748 milionů CZK. Společnost nevyužívá financování prostřednictvím bankovních úvěrů – má sice otevřenou smlouvu o úvěru u Komerční banky, která dosahuje 760 mil. CZK. Ke konci let 2016 a 2017 však firma bankovní úvěry nečerpala.

Investice firmy

Celkové investice dosáhly v roce 2017 hodnoty 321 mil. CZK, zatímco v předminulém roce činily výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 165 mil. CZK. Nejvýznamnější část připadla na realizaci obnovovacích investic (218 mil. CZK). Největší položku představuje program rekonstrukce produktovodních tras, do kterého ČEPRO investovalo 76 mil. CZK. Důležitá je i investice do nové rekuperační jednotky na benzínové páry (17 mil. CZK).

V segmentu rozvojových investic proinvestovala firma o 44 mil. CZK vyšší částku než předloni. Zde se projevila akviziční činnost společnosti, která dosáhla úrovně 30 mil. CZK. Tyto akvizice se týkaly nových čerpacích stanic. Dalších 20 milionů v rozvojových investicích směřovala firma do rozvoje informačních systémů.

ČEPRO operuje ve značně konkurenčním prostředí, kde se alternativní paliva nachází na vzestupné trajektorii. Strategie společnosti se proto bude opírat zejména o garanci kvality pohonných hmot. Výzvu představuje rovněž hledání dalších zdrojů biopaliv druhé generace, které více reflektují trend postupného snižování produkce CO2.

Hrozba žalob odezněla

Riziko možných závazků z právních sporů výrazně pokleslo. Soudy rozhodly, že insolvenční řízení zahájené JUDr. Vladimírem Bartošem, jehož předmětem byla pohledávka ve výši 161,7 mil. CZK, je bezdůvodné a zároveň potvrdily jeho šikanózní charakter.

Závěr

Rok 2017 se pro ČEPRO nesl ve znamení úspěchu. Zisk firmy meziročně vzrostl a atakuje tak rekordní úrovně z roku 2015. Společnosti se daří navyšovat objem přepravované motorové nafty prostřednictvím produktovodu. Přeprava prostřednictvím železničních cisteren se po mimořádných událostech roku 2016 vrací zpět k normálu. Vzhledem k akviziční činnosti ČEPRA rostly i prodeje v maloobchodním segmentu. Společnosti se daří generovat vysoké cash-flow, které jí umožňuje vyplácet vysoké dividendy – ty jsou příjmem státního rozpočtu. Investice firmy sice rostou, vzhledem k vysoké tvorbě cash-flow však nepředstavují pro ČEPRO výraznější zátěž. K významně vyšší stabilitě vede i fakt, že byla ukončena některá soudní řízení.

 

Celou analýzu si můžete stáhnout v pdf.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář